Slobodno vrijeme (ferag)

Raspodjela vremena

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U njima /listovima Ibrahima, mir s njim/ stoji: ‘(…) Uman, ako je pri pameti, dužan je podijeliti svoje sate na: sat kada će se obraćati svome Gospodaru Svevišnjem, sat kada će svoditi račun sa sobom, sat kada će razmišljati o onome što mu je Bog Svevišnji stvorio i sat kada će se osamiti i uživati u dopuštenom; ovaj sat je potpora ostalim satima, odmor i smiraj za srce.“[1]

Radni raspored u životu Vjerovjesnika, s.a.v.a.

Imam Husejn, mir s njim, je rekao: „Pitao sam svoga oca o raspodjeli vremena Allahova Poslanika, s.a.v.a., a on mi je odgovorio: ‘Njegova raspodjela vremena je bila ostavljena njemu na volju; kada bi ušao u svoju sobu podijelio bi svoje vrijeme na tri dijela: dio za Boga, dio za svoju porodicu i dio za sebe; potom bi svoj dio podijelio između sebe i drugih ljudi, pa bi prvo primao odabrane, a potom običan narod, i ništa od tog dijela im ne bi umanjivao; njegov postupak u dijelu vremena koji je pripadao zajednici bio je da je davao prednost dobrim, i taj dio im je raspoređivao prema njihovoj vrijednosti u vjeri. Neki među njima su imali samo jednu, neki dvije, a neki više potreba.'“[2]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Hisal, str. 525, predaja 13.

[2] Biharu-l-envar, sv. 16, str. 150, predaja 4.

Pitanja i odgovori