Plemenitost (kerama)

Vrijednost plemenitosti i plemenitoga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji je plemenit i voli plemenitost.“[1]

U zbirci Musned Ibn Hanbela stoji: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., bijaše stidljiv i velikodušan.“[2]

Onaj kome je potrebno ukazati poštovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada mu je došao Selman – a on bio naslonjen na jastuk, koji je potom dodao njemu – rekao je: „O Selmane, kada musliman dođe svome bratu muslimanu pa mu ovaj doda jastuk iz poštovanja prema njemu, Bog će mu oprostiti.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko ukaže čast svome bratu ukazao je čast Bogu.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko ulazi je pometen pa ga dočekajte s dobrodošlicom!“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ukaži počast siročetu i čini dobro komšiji!“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, u veličanje Božije Visosti spada ukazivanje časti starcu, hafizu Kur'ana i pravednom vođi.“[7]

Odbijanje počasti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Počast ne odbija, osim magarac.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada nekom od vas bude ukazana počast, neka je ne odbija jer počast odbija samo magarac.“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čovjekovo ukazivanje počasti svome bratu muslimanu spada da primi njegov dar ili da mu pokloni ono što ima te da se ničim ne opterećuje.“[10]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 347, predaja 15991.

[2] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 10, str. 212, predaja 26731.

[3] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 57, predaja 41.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 9, str. 154, predaja 25488.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 9, str. 156, predaja 25499.

[6] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 5, str. 281, predaja 15500.

[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 9, str. 157, predaja 25507.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 9, str. 155, predaja 25492.

[9] Kurbu-l-isnad, str. 92, predaja 307.

[10] En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 107, predaja 87.

Pitanja i odgovori