Odlike onih koji su mili Bogu Višnjem

Mjerenje čovjekova položaja u Boga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko želi znati svoj položaj u Boga, neka pogleda kakav je položaj Božiji u njega, jer Bog postavlja čovjeka na isti položaj u Sebe na koji on postavlja Njega u sebe.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko želi znati šta mu pripada u Boga, neka pogleda šta Bogu Višnjem pripada u njega.“[2]

Ljubav kod onih koji su mili Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog zavoli čovjeka, On doziva Džibrila: ‘Zaista, Bog voli toga pa ga voli i ti!’ I Džibril ga zavoli, a potom razglasi stanovnicima Neba: ‘Zaista, Bog voli toga pa ga i vi volite!’ I stanovnici Neba ga zavole. A zatim se njemu namjesti takvo prihvatanje i na Zemlji.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog zavoli nekog roba od mojih sljedbenika, On u srca Svojih odabranih i duše meleka i stanovnika Svoga Arša ubaci njegovu ljubav da ga i oni vole. To je istinski zaljubljenik i blago li je njemu! On će imati i zauzimanje u Boga na Dan stajanja.“[4]

Bliskost s Bogom Višnjim

Ed-Da‘vat: Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Bože moj, volio bih zaista da znam koga Ti voliš od robova Svojih, pa da ga i ja zavolim!“

Bog Višnji je rekao: „Kada vidiš roba Moga da Me se mnogo sjeća, Ja sam mu to dopustio i Ja ga volim. A kada vidiš roba Moga da Me se ne prisjeća, Ja sam ga od toga zaklonio i Ja ga mrzim.“[5]

Zaštita od Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog voli čovjeka zaštiti ga od Ovoga svijeta kao što neko od vas zaštiti svoga bolesnog od vode.“[6]

 

Iskušavanje golemom kušnjom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog voli čovjeka, iskušava ga golemom kušnjom. Ako bude zadovoljan, i Bog je njime zadovoljan, a ako se bude ljutio na kušnju, i Bog će se na njega ljutiti.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog voli čovjeka, On ga iskušava. Ako otrpi, učini ga od odabranih, a ako bude zadovoljan, odlikuje ga.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog iskušava čovjeka kada ga voli, da bi čuo glas njegov.“[9]

Tragovi ljubavi Boga Višnjeg

 Uslišanje moljenja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji kaže: ‘Onaj ko ponizi Moga prijatelja, postavio je zasjedu za rat protiv Mene. Nijedan rob Mi se neće približiti ičim Meni dražim od onoga čime sam ga zadužio. On će Mi se približavati dobrovoljnim činima, sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, Ja budem njegovo čulo sluha kojim sluša, i čulo vida kojim gleda, i jezik kojim govori, i ruka kojom hvata: ako Me zove, Ja mu se odazivam, a ako od Mene išće, Ja mu dajem.'“[10]

Dobro Ovoga i Onoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tri su vrste srca: srce zaokupljeno Ovim svijetom, srce zaokupljeno krajnjim ishodom i srce zaokupljeno Gospodarem. Srcu zaokupljenom Ovim svijetom slijedi tegoba i nevolja; srcu zaokupljenom Onim svijetom – njemu slijede visoke razine, a srcu zaokupljenom Gospodarem njemu slijede i Ovaj svijet, i Onaj svijet, i Gospodar.“[11]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 672, predaja 1820.

[2] El-Mehasin, sv. 1, str. 392, predaja 877.

[3]Sahihu-l-Buhari, sv. 3, str. 1175, predaja 3037.

[4]Misbahu-š-šeri‘a, str. 524.

[5]Ed-Da‘vat, str. 20, predaja 18.

[6]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 4, str. 381, predaja 2036.

[7]El-Kafi, sv. 2, str. 253, predaja 8.

[8]Musekkinu-l-fuad, str. 80.

[9]Šu‘abu-l-iman, sv. 7, str. 146, predaja 9788.

[10]El-Kafi, sv. 2, str. 352, predaja 7.

[11]El-Meva‘izu-l-‘adedijje, str. 146.

Pitanja i odgovori