Smrtni čas

Smrtni čas

Imam Ali, mir s njim: “Gospodar je odredio životne dobi pa je neke produžio, a neke skratio; neke je ubrzao, a neke odložio i njihove uzroke spojio sa smrću.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Nema istinitije pojave od smrtnog časa.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Kako je samo smrtni čas dobar lijek.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Svaki udah čovjeka korak je ka smrtnom času.”[4]

Smrtni čas je kao čvrsto utvrđenje

Svaka duša umire Allahovom voljom u Času suđenom.[5]

Imam Ali, mir s njim: “Smrtni čas je dovoljan čuvar.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Smrtni čas je čvrsta utvrda.”[7]

Svaka pojava ima vremensko određenje

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, svaka pojava ima vrijeme i određenje (sudbinu).”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Allah je odredio svakoj stvari mjeru, a svakoj mjeri vremensko određenje.”[9]

Svaki narod ima vremensko određenje (sudbinu)

Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati.[10]

A Mi nismo uništavali gradove, osim ako im nije došao čas određeni, a nijedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti konac svoj.[11]

Promjenjivi i neizbježni čas sudbine

On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.[12]

Imam Sadik, mir s njim, tumačeći navedeni ajet kaže: “Promjenjiva sudbina (edžel gajru musemma) je uvjetovana – Allah ubrzava od nje šta hoće i odlaže od nje šta hoće. Međutim, potvrđena i neizbježna sudbina (edžel musemma) je ona što biva spuštena onakva kakvom On hoće da bude u Noći kadra, do te iste noći iduće godine, a to je Božiji govor: Kada dođe čas sudbinski, neće ga moći ni za jedan tren ni odložiti ni ubrzati.”[13]

Ono što mijenja promjenjivu sudbinu

Imam Ali, mir s njim: “Sadakom se produžuju životi.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Ljudi više žive od svojih dobročinstava nego od svojih života, i više umiru zbog svojih grijeha nego što umiru zbog dostizanja časa određenja.”[15]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 7/21.

[2] Gureru-l-hikem, 10648.

[3] Isto, 9905.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 74.

[5] Ali ‘Imran, 185.

[6] El-Bihar, 5/142/14.

[7] Gureru-l-hikem, 494.

[8] Nehdžu-l-belaga, govor 190.

[9] Gureru-l-hikem, 4778.

[10] El-A‘raf, 34.

[11] El-Hidžr, 4–5 (pogledati: En-Nahl, 61; Ta-Ha, 129; El-‘Ankebut, 5; Eš-Šura, 14; El-Mu'minun, 43).

[12] El-En‘am, 2.

[13] El-Bihar, 5/139/3.

[14] Gureru-l-hikem, 4239.

[15] El-Bihar, 5/140/7.

Pitanja i odgovori