Stalni bol

Hasan ibn al-Husejn al-Damighani prenio je od Al-Hasana Ali ibn Faddala, od Ibrahima ibn Abu al-Bilada, koji to pripisuje Musa ibn Džaf­eru al-Kazimu – mir neka je na nj – da je on (Ibrahim) rekao:

“Upravitelj Medine požalio se Imamu Musa ibn Džaferu na ustrajnu bol svoga sina. Imam mu je rekao: ‘Napiši za nj ovu dovu na perga­mentu, stavi je u srebrenu oblogu, i prikači to na njegovo tijelo. Allah će ukloniti svaku bolest iz njega.’” Dova glasi: “U ime Allaha, tražim uto­čište u Tvome lijepom licu, u Tvojoj moći koja je neprestana, u Tvojoj snazi koja nikad ne jenjava – od zla onoga od čega se plaši u noći i danu, od svih patnji, od zla Ovog svijeta i Budućeg, svake bolesti, tuge, tegobe, spopadanja zlih bića, nevolje, ili od onoga što Allah zna zašto me stvorio, a što ja sam ne znam. Sačuvaj me, o Gospodaru, od zla svega u noći – sve do jutra, i danju – sve do večeri, Tvojim savršenim riječima koje niti pravedni, niti zli ne može izbjeći, i od zla onoga što silazi s Nebesa i onoga što se uzdiže na njih, onoga što ulazi u Zemlju i što izlazi iz nje. Mir neka je na Poslanike i hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Molimo te, o Gospodaru, onim čime te je Muhammed – mir i bla­goslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – molio.Dovoljan mi je moj Gospodar; nema boga osim Njega. U Njega se ja pouzdam. On je Gospodar moćnog prijestolja. (Kur'an, 9:129) Stavi svoj pečat na to, o Bože Milostivi, o Allahu Jedini, o Ti kod Kojeg je jedino utočište. Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i neka odagna od mene  moju patnju Svojom uzvišenom moći.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori