Dova za vrijeme kupinga

Muhammed ibn al-Kasim ibn Mundžib prenio je od Halafa ibn Hamada, od Abdullaha ibn Muskana, od Džabir ibn Jezida al-Džufija, koji je rekao:

“Abu Džafer al-Baqir rekao je jednom svom ashabu: ‘Kada želite izvršiti kuping i krv potekne u vašu kuping čašicu, učite prije završetka i u toku tečenja krvi sljedeće: U ime Allaha, Blagog i Milostivog, utječem se Allahu, Svetom, od urokljivog oka koje djeluje na krv i od svakog zla u ovom mom kupingu.’ Potom je rekao: ‘Znate li kada ovo kažete da ste iskombinovali ono što Allah Svemogući kaže u svojoj Knjizi za Muham­meda, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu: Da ja imam znanje ­gajba, ja bih priskrbio mnogo dobra sebi, i nikakva tegoba ne bi me doti­cala (Kur'an, 7:188).Potom je On Sveobuhvatni rekao: Zato što je ona njega željela; a i on bi poželio nju, da nije vidio znak od svoga Gospo­dara. Tako je to, jer mi možemo otkloniti od njega zlo i odvratna djela. (Kur'an, 12:24)Zlo ovdje znači blud. On, Moćni Sveobuhvatni, kazao je u svom kur'anskom predanju o Musau – mir neka je na nj:Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavit će se bijela, ali neće biti bolesna, bit će to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod nevjernički.(Kur'an, 27:12) Konbinuj zajedno sve ovo u svom kupingu i krv će poteći uz blagoslov gore proučene dove.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori