Sveobuhvatna dova (hamajlija)

Ibrahim ibn Isa al-Za'farani prenio je od Muhammeda ibn Habiba al-Harisija – a on je bio najučeniji i najpobožniji čovjek svoga vremena – od Ibn Sinana, od Al-Mufaddala ibn Omera, koji je rekao:

“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Ako nemate moguć­nosti da prođete noć dok ne zatražite utočište na jedanaest načina, onda to učinite tako.’

Rekoh: ‘Obavijesti me o tome, o sine Allahova Poslanika.’

On reče: ‘Reci: Tražim utočište u moći Allahovoj, tražim utočište u snazi Allahovoj, tražim utočište u veličanstvenosti Allahovoj, tražim uto­čište u ljepoti Allahovoj, tražim utočište u neovisnosti Allahovoj, tražim utočište u odbrani Allahovoj, u milosti Allahovoj, u sili Allahovoj, u prevlasti Allahovoj, u savršenosti Allahovoj, u Poslaniku Allahovom, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, od zla onoga što je On stvorio i razastro. Traži utočišta kod njega od čega god hoćeš, tada ti neće moći nauditi ni reptil, ni džinn, ni ljudsko biće ni demon – ako Bog da.’”

Prenosi se od Abu Hamze al-Somalija, od Imama al-Baqira – mir neka je na nj – da je on rekao: “Traži utočište za sebe od reptila sljedećim riječima: ‘U ime Allaha, Blagog, Milostivog i Samilosnog, u ime Allaha i sa Allahom. Muhammed je Allahov Poslanik, salavat neka je na nj. Tražim utočište u moći Allahovoj. Tražim utočište u snazi Allahovoj i u volji Njegovoj, od zla svakog reptila, koji puže danju i noću. Zacijelo je moj Gospodar na pravoj strani.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori