Muslimanska zajednica na kraju vremena

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Doći će vrijeme kada ljudi neće poštovati svoje učene, osim po njihovoj lijepoj odjeći, neće slušati Kur'an, osim ugodna glasa, neće obožavati Boga, osim u mjesecu posta, neće biti stida kod njihovih žena niti strpljenja kod siromašnih, neće biti velikodušnosti kod bogatih, koji se neće zadovoljiti sa malo niti zasititi sa mnogo, njihova briga je njihov stomak, njihova vjera je njihov imetak, a kibla njihove žene, njihove kuće bit će njihove džamije i bježat će od učenjaka kao janje od vuka. Kada postanu takvi, Gospodar će ih pogoditi sa tri nesreće. Prvo, oduzet će im blagoslov iz imetka; drugo, Allah će dati vlast nad njima okrutnim vladarima; i treće, otići će sa Ovog svijeta bez vjere. (Vekaij'u-l-ejjam, str. 439.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Doći će vrijeme za moju zajednicu kada će njihovi vladari biti okrutni, učenjaci pohlepni sa malo pobožnosti, pobožni licemjerni, trgovci zelenaši koji će prikrivati nedostatke na robi prilikom prodaje i kupovine, a njihove žene bit će zauzete ukrasima Ovog svijeta. Usljed toga, najpokvareniji među njima će vladati, a njihovi dobri će činiti dove na koje neće biti odgovora.” (Biharu-l-Anvar, sv. 23, str. 22.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Doći će vrijeme za moj Ummet kada će voljeti pet stvari, a zaboraviti pet. Voljet će Ovaj svijet, a zaboraviti Budući, voljet će bogatstvo, a zaboravljati Sudnji dan. Muškarci će voljeti žene, a zaboraviti hurije. Voljet će palače, a zaboraviti grobove i voljet će sebe, a zaboraviti Gospodara. Oni su se mene odrekli i ja se odričem njih.” (Isna ‘ašarijja, str. 202.)

 

 

 

 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori