Služenje ljudima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko bratu muslimanu otkloni jednu brigu od ovosvjetskih briga, Allah će njemu otkloniti jednu brigu od briga Onog svijeta.” (Šehabu-l-ahbar, str. 194.)

Imam Husejn, a.s., kaže: “Zaista, potrebe ljudi prema vama su od Božijih blagodati prema vama. Zato nemojte da vam dojade te blagodati.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 318.) 

Imam Ali, a.s., kaže: “Neka niko od vas ne opterećuje svoga brata time da mora da traži, ako već znate za njegovu potrebu.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 166.)

Imam Sadik, a.s., prenio je od svojih očeva, a oni od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Ko nahrani vjernika i zasiti ga – Bog će ga nahraniti voćem iz Dženneta; ko odjene vjernika koji oskudijeva u odjeći – Bog će ga odjenuti brokatom[1] i svilom; ko utoli žeđ vjerniku – Bog će mu dati zapečaćeni nektar; ko pomogne vjerniku ili mu otkloni žalost – Bog će ga smjestiti u sjenu Svoga Prijestolja na Dan kada ne bude drugog hlada, osim Njegovog.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 382.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ljudi su potčinjeni Bogu za svoju opskrbu, a najdraži Bogu je onaj koji pomaže ljudima u opskrbi i koji obraduje porodicu.” (El-Kafi, sv. 2, str. 164.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko pomogne vjernika, Uzvišeni i Slavni Allah otklonit će od njega sedamdeset i tri brige, jednu na Ovom svijetu, a sedamdeset dvije na Dan najvećih briga” i dodao: “Kada ljudi budu zauzeti sobom.” (El-Kafi, sv. 2, str. 199.)

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

   [1] Svilena tkanina protkana zlatnim ili srebrenim koncem.

Pitanja i odgovori