Tajne hadža u govoru Imama Sedžada, a.s.

Kada se Imam Sedžad, a.s., vratio s hadža, susreo se sa Šelbijem pa ga je upitao: “Jesi li obavio hadž, o, Šelbi?“ Šelbi je odgovorio: “Da, sine Allahovog Poslanika.“

Imam Sedžad, a.s., ponovo je upitao: “Jesi li bio na mikatu i jesi li skinuo šivenu odjeću i uzeo gusul?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Onda je Imam Sedžad, a.s., upitao: “ Kad si izašao iz mikata, jesi li nijetio da si sa sebe skinuo odjeću grijeha i nepokornosti i da si na sebe odjenuo odjeću pokornosti Allahu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je nastavio: “Kada si skinuo šivenu odjeću, jesi li nijetio da se udaljiš od samopokazivanja i licemjerja i ulaska u sumnje?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je kazao: “Kada si uzimao gusul, jesi li nijetio da se opereš od pogreški i grijeha?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., nastavio je onda riječima: “Pa ti nisi bio na mikatu, niti si sa sebe skinuo šivenu odjeću, niti si uzeo gusul.“

Potom je Imam Sedžad, a.s., upitao Šelbija: “Jesi li sebe očistio, jesi li odjenuo ihrame i jesi li zaključio ugovor hadža?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Kada si se očistio, odjenuo ihrame i zaključio ugovor hadža, jesi li nijetio da se očistiš svjetlošću iskrenog pokajanja Uzvišenom Allahu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je nastavio: “Kada si odjenuo ihrame,  jesi li nijetio da zabraniš sebi sve što je zabranio Allah Uzvišeni?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“  Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Kada si zanijetio hadž, jesi li nijetio da prekineš svaki odnos koji je mimo Allaha?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s.,  je kazao: “Nisi se ni očistio, niti si odjenuo  ihrame, niti si zaključio ugovor hadža.“ 

Imam Sedžad, a.s., nastavio je dalje: “Kada si ušao u mikat, jesi li klanjao dva rekata za ihram, i jesi li kazao Lebbejk-telbiju?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., nastavio je dalje: “Kada si ušao u mikat, jesi li imao namjeru da obaviš zijaret?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je kazao: “Kada si otklanjao dva rekata tavafa, jesi li nijetio da se približiš Allahu svakim dijelom svog namaza, i najvećim dobrima robova?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., dalje je nastavio: “Kada si izgovorio Telbiju, jesi li nijetio da govoriš samo ono u čemu ćeš biti potpuno pokoran Allahu Slavljenom i da ćeš šutjeti u svemu što je nepokornost Njemu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je rekao: “Nisi ni ušao u mikat, niti si klanjao a niti si Telbiju izgovorio.“

Imam Sedžad, a.s., potom je upitao: “Jesi  li ušao u Harem, vidio Kabu i klanjao?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., ponovo je upitao: “Kada si ušao u Harem, jesi li nijetio da ćeš sebi zabraniti ogovaranje svakog neprisutnog muslimana?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Onda je Imam Sedžad, a.s., ponovo upitao: “Kada si stigao u Mekku, jesi li srcem nijetio da želiš samo Allaha?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., na njegov odgovor je kazao: “Pa nisi ni ušao u Harem, niti si vidio Kabu, niti si klanjao.“

Onda je Imam Sedžad, a.s., nastavio s pitanjem: “Jesi li tavafio Kuću, jesi li dotakao njene ruknove, i jesi li  obavio saj?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Kada si saj činio, jesi li nijetio da potražiš  utočište kod Allaha i jesi li spoznao da On poznaje skrivene svjetove?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Onda je Imam Sedžad, a.s., kazao: “Nisi ni tavafio Kuću, niti si dotakao ruknove, a nisi ni saj obavio.“

Imam Sedžad, a.s., nastavi dalje s pitanjem: “Jesi li se rukovao s Crnim kamenom, i jesi li stao gdje je Ibrahim, a.s., stajao i jesi li na tom mjestu obavio dva rekata namaza?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Onda Imam Sedžad, a.s., zakuka kao da će napustiti ovaj svijet i reče: “Avaj, avaj!“, pa nastavi riječima, “ko se rukuje s Crnim kamenom kao da se rukovao s Allahom Uzvišenim. Pa gledaj, o, siromahu, ne propada nagrada onom ko je veličao Njegovu svetost! Ne poništavaj rukovanje nepokornošću. Neka ne peru ruke svoje griješnici (nek ne poništavaju ugovor koji su zaključili s Allahom prilikom doticanja Crnog kamena).“ Imam Sedžad, a.s., dalje je pitao: “Jesi li  nijetio prilikom stajanja na mjestu stajanja Ibrahima, a.s., da ćeš stajati u svakoj pokornosti i da ćeš se suprotstaviti svakoj nepokornosti?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Onda je Imam Sedžad, a.s., upitao: “Kada si na tom mjestu klanjao dva rekata namaza, jesi li  nijetio da klanjaš kao što je klanjao Ibrahim, a.s., pa da tim namazom poniziš šejtana?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., onda je kazao: “ Nisi se ti ni rukovao s Crnim kamenom, niti si stajao na mjestu Ibrahimovom, niti si na tom mjestu klanjao dva rekata.“ 

Potom je nastavio s pitanjem: “Jesi li posjetio Zemzem izvor i jesi li se napio njegove vode?“ Šelbi odgovori: “Da.“ Onda Imam Sedžad, a.s., upita: “Jesi li nijetio da je tvoja posjeta u pokornosti i da si se okrenuo od nepokornosti?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., na to kaza: “Pa nisi ti posjetio Zemzem vrelo niti si pio njegove vode.“

Imam Sedžad, a.s., upita ponovo: “Jesi li činio saj između Safe i Merve, hodao i ponavljao saj?“ Šelbi odgovori: “Da.“ Onda ga Imam Sedžad, a.s., upita: “Jesi li to činio u stanju između nade i straha?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., na to kaza: “Pa nisi ni saj činio, niti si hodao, niti obilazio Safu i Mervu.“

Onda Imam Sedžad, a.s., upita: “Jesi li bio na Mini?“ Šelbi odgovori: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., ponovo upita: “Jesi li to činio s namjerom da će ljudi biti sigurni od tvog jezika, tvog srca i tvojih ruku?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., na to reče: “Nisi ti bio na Mini.“ Pa ponovo upita Šelbija: “Jesi li bio na Arefatu, i jesi li se ispeo na Planinu milosti, i jesi li spoznao dolinu Namra i jesi li dozivao Allaha, slavljen neka je On, kod Mila i Džamarata?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., ponovo upita: “Jesi li  spoznao Allaha, slavljen neka je On, istinskom spoznajom i znanjem, prilikom stajanja na Arefatu,  i jesi li spoznao da će Allah uzeti tvoju knjigu djela, da je On obaviješten o tvojim tajnama i tvome srcu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Onda je Imam Sedžad, a.s., nastavio: “Jesi li  nijetio prilikom svog ispinjanja na Planinu milosti da se Allah smiluje svakom vjerniku i vjernici i da pomogne svakom muslimanu i muslimanki?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Jesi li nijetio kod Namre da ne naređuješ dok i ti sam ne budeš pokoran (Allahovim naredbama), i da ne prekoravaš dok sam sebe ne prekoriš?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Kada si se zaustavio na ‘znanju’ i kod Namre, jesi li nijetio da postoje svjedoci za tvoju pokornost, čuvari koji te čuvaju po zapovijedi Gospodara nebesa?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., onda je kazao: “Pa nisi ni bio na Arefatu, niti si se ispeo na Planinu milosti, niti si spoznao dolinu Namra, niti si dovio, niti si se zaustavio kod Namre.“

Imam Sedžad, a.s., upitao je ponovo: “Jesi li prošao između Ilmejna, i jesi li  klanjao dva rekata namaza prije prolaska, i jesi li hodao Muzdelifom, pokupio kamenčiće i hodao Meša'ru-l-haramom?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Kada si klanjao ona dva rekata, jesi li  nijetio da to bude povodom rješavanja svih teškoća i olakšavanja svih poslova?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Pa kada si prolazio između Ilmejna ne okrećući se ni desno ni lijevo,  jesi li  nijetio da se od istinske vjere ne okreneš ni desno ni lijevo – niti svojim srcem, niti jezikom, niti ostalim organima?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Pa kada si hodao Muzdelifom, i kada si kupio kamenčiće, jesi li nijetio da se od tebe uzdigne svaki vid nepokornosti i neznanja i da se učvrstiš u svakom znanju i svakom djelu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Pa kada si hodao Meša'ru-l-haramom, jesi li nijetio da tvoje srce bude obilježeno obilježjima bogobojaznih i strahom od Allaha, Slavljenog i Uzvišenog?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., onda je kazao: “Pa nisi ni prošao Ilmejnom, niti si klanjao dva rekata, niti si hodao Muzdelifom, niti si pokupio kamenčiće, niti si prošao Meša'ru-l-haramom?“

Imam Sedžad, a.s., dalje je  nastavio pitati: “Jesi  li stigao na Minu i izvršio remj-l-džemerat, obrijao glavu i zaklao kurban, obavio namaz u džamiji Hajf i vratio se u Mekku i obavio ifadu tavaf?“ Šelbi je odgovorio: “Da.“ Imam Sedžad, a.s., dalje je upitao: “Pa jesi li nijetio, kada si došao na Minu, i kada si kamenovao šejtana, da si stigao do onoga što si tražio, i da ti je tvoj Gospodar ispunio sve potrebe?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., nastavio je s pitanjem: “Kada si bacao kamenčiće, jesi li nijetio da gađaš svog neprijatelja Iblisa i da ga obavljanjem hadža želiš rasrditi svim svojim bićem?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Pa kada si obrijao glavu, jesi li  nijetio da budeš čist od svih nečistoća i od toga da ćeš se loše ophoditi prema sinovima Ademovim (ljudskim bićima), i da izlaziš iz grijeha kao onda kada te je majka rodila?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s.,  upitao je dalje: “Pa kada si klanjao u džamiji Hajf, jesi li nijetio da se ne bojiš nikoga osim Allaha, Slavljenog i Uzvišenog, i svoga grijeha, i da se ne nadaš ničemu osim Allahovoj milosti?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Jesi li prilikom klanja kurbana nijetio da siječeš grkljan gramzivosti čvrsto se držeći za istinsku bogobojaznost i da slijediš tradiciju Ibrahima, a.s., koji je klanjem svoga sina, ploda grudi svojih i miomirisa srca svoga, pokazao naraštajima koji će doći kako se približio Uzvišenom Allahu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“ Imam Sedžad, a.s., je upitao: “Kada si se vraćao u Mekku i kada si obavljao tavafi-ifadu, jesi li nijetio da si se opskrbio Allahovom milošću i da si se vratio pokornosti Njemu, i da si se čvrsto uhvatio za skute prijateljstva s Njim, i da si izvršio obavezu Njegovu – da si se približio Uzvišenom Allahu?“ Šelbi je odgovorio: “Ne.“

Imam Sedžad, a.s., zatim mu kaza: “Pa nisi ni išao na Minu, niti si bacao kamenčiće, niti si obrijao glavu, niti si zaklao kurban, niti si klanjao u Hajf džamiji, niti si obavio ifadu tavaf,  niti si se približio Allahu. Vrati se, nisi ti bio na hadžu!“

Šelbi je tada zaplakao zbog onoga što je propustio od hadža i nije prestajao učiti sve dok nije ponovo obavio hadž sa znanjem i čvrstim uvjerenjem.“[1]

 

Sa arapskog preveo Ermin Klepo

 


[1] Mustadreku-l-Vesail, sv. 10, str. 166–172.

Pitanja i odgovori