Činjenje usluga ljudima

Poticanje na ispunjavanje potreba

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko se bude trudio ispuniti potrebu svoga brata vjernika kao da je robovao Bogu devet hiljada godina, posteći danju, a klanjajući noću.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko ispuni vjerniku neku potrebu Bog će ispuniti njegove brojne potrebe, od kojih je Džennet ona najmanja.“[2]

Nagrada činjenja usluge vjerniku

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svakom muslimanu koji je činio usluge nekoj skupini muslimana,  Bog će dati u Džennetu onoliko sluga koliki je njihov broj.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjernikovo činjenje usluge svome bratu vjerniku je stepen čija se vrijednost može dostići samo jednakim činjenjem.“[4]

Grijeh onoga ko odbije ispuniti potrebu svoga brata

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko odbije onoga koji traži ispunjenje neke svoje potrebe, a bude u stanju ispuniti je, ima grijeh poput grijeha iznuđivača.“[5]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Biharu-l-envar, sv. 74, str. 315, predaja 72.

[2] Kurbu-l-isnad, str. 199, predaja 418.

[3] El-Kafi, sv. 2, str. 207, predaja 1.

[4] Mustedreku-l-vesail, sv. 12, str. 429, predaja 14524.

[5] Sevabu-l-a‘mal, str. 341, predaja 1.

Pitanja i odgovori