Filozofija morala

Filozofiju morala, kao smjer nezavisan od filozofije i morala, svjetskoj naučnoj zajednici predstavio je George Edward Moore na početku dvadesetog stoljeća (1903.) u djelu Principi etike (Principia Ethica). Iako pitanja ove nauke hronološki dolaze poslije morala, ona mu logički prethode, jer filozofija morala predstavlja temelj etike kao nauke i promišljanjem o pitanjima filozofije morala postaje jasno da bez odabira stajališta u filozofiji morala nije moguće imati etiku kao nauku, koja bi bila pouzdana i ne bi bila protivrječna.
Knjiga Filozofija morala nastoji da na jednostavan način pojasni najvažnija pitanja koja se postavljaju u filozofiji morala te da, koristeći se stavovima muslimanskih mislilaca, ponudi što vjerniju sliku poretka islamskog morala i da ga odbrani oslanjajući se na racionalnu metodu.

Pitanja i odgovori