Vrijednost održavanja rodbinskih veza

Zar je onaj koji zna da je istina ono šta ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku primaju samo oni razumom obdareni: oni koji obećanje dato Allahu ispunjavaju i ne krše zavjet; i oni koji poštuju ono šta je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga plaše..[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, dobro za koje najbrže stiže nagrada jeste pažnja prema rodbini.”[2]

Plodovi pažnje prema rodbini

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “pažnja prema rodbini produžava životni vijek i odnosi siromaštvo.”[3]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “ljudi mogu biti grješnici, a ne biti dobročinitelji, pa paziti svoju rodbinu; njima će se uvećati njihovi imeci i produžiti njihovi životi, a šta bi tek bilo da su bili dobrostivi dobročinitelji?!”[4]

Održavanje rodbinske veze s onim koji je prekinuo rodbinske veze

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ne kidaj svoje rodbinske veze čak i ako je rodbina prekinula veze s tobom!” [5]

U djelu El-Hisal se prenosi od Ebu Zerra: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., mi je preporučio… da obilazim svoju rodbinu čak i ako ona okrene leđa.” [6]

Upozoravanje na kidanje rodbinskih veza

A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se povezuje, i čine nered na Zemlji – njih čeka prokletstvo i prebivalište najgore.  [7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Trojica neće ući u Džennet: onaj koji se stalno opija, onaj koji se stalno bavi magijom i onaj koji kida rodbinske veze.”[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nema grijeha koji više zaslužuje da Bog Svevišnji ubrza kaznu njegovom počiniocu na Ovome svijetu – uz ono što će mu pripremiti i na Onome svijetu – od kidanja rodbinskih veza, izdaje i laži.”[9]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] Er-Ra‘d, 19-21.

[2] El-Kaf, sv. 2, str. 152, predaja 15.

[3] Kurbu-l-isnad, str. 75, predaja 244.

[4] El-Kaf, sv. 2, str. 155, predaja 21.

[5] Isto, str. 347, predaja 6.

[6] El-Hisal, str. 345, predaja 12.

[7] Er-Ra‘d, 25.

[8] El-Hisal, str. 179, predaja 243.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 368, predaja 6986.

Pitanja i odgovori