Jasminovo (zambak) ulje

Ahmed ibn Talib al-Hamdani prenio je od Muhammed ibn Ishaqa, od Muhammed ibn Saliha ibn Abdullaha ibn Zijada, od Al-Dahhaqa, od Ibn Abasa, koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Nema ništa bolje za tijelo nego alraziqi.’ Upitah: ‘A šta je al-raziqi?’ On odgovori: ‘To je jasmin (zambak).’”

Hasan ibn al-Fadl prenio je od Hammada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha al-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Jasmin je na­jbolja stvar čijim uljem ćete mazati svoje tijelo.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori