Krv od kupinga

Abdullah ibn Musa al-Taberi prenio je od Ishaqa ibn Abd al-Hasana, od njegove majke Ummu Muhammed, koja je rekla:

“Moj pretpostavljeni –mir neka je na nj – je rekao: ‘Ko god gleda u prvu čašu istekle svoje krvi od kupinga, bit će siguran od svoje bolesti (Al-wahiya) sve do sljedećeg kupinga.’” Upitala sam svog pret­postavljenog (Imama): ‘Šta je Al-wahiya?’ On je odgovorio: ‘Bol u vratu.’”

Ibrahim ibn Abdullah al-Huzami prenio je od Husejna ibn Jusuf ibn Omera, od njegova brata, od Omera ibn Šimra, od Džabir ibn Jezida al-Džufija, od Abu Džafer Muhammeda ibn Alija – mir neka je na nj – koji je rekao: “Ko god vrši kuping i gleda u prve kapi krvi koje iscure, bit će zaštićen od upale do sljedećeg kupinga.”

Abu Zekeriyya Yahya ibn Adem prenio je od Safwana ibn Yahya al-Sabirija, od Abdullaha ibn Bukerija, od Šuajb al-Aqr Qufija, od Abu Ishaqa al-Azdija, od Abu Ishaqa al-Sabi'ija, od jednoga koji mu je rekao da je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – običavao okupati se u pari na­kon uzimanja kupinga. Šuajb je rekao: “Spomenuo sam ovo Abu Ab­dillahu – mir neka je na nj – koji je rekao: ‘Kada bi Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu, činio kuping, krv bi potekla i upalila bi se, potom bi se on okupao u hladnoj vodi, da bi snizio temperaturu krvi. Kada je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – ušao u saunu, temperatura krvi bi se digla, a on bi se potom okupao hlad­nom vodom i time snizio temperaturu.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori