Za svaku bolest i strah

Muhammed ibn Kesir Ad-Dimeški prenio je od Hasana ibn Alija ibn Yaqtina, od Imama Ride – mir neka je na nj – da je on (Hasan) rekao: “Preuzeo sam ovu dovu od Imama Ride. On je spomenuo da je ova dova obuhvatna u zaštiti i sigurnosti od svake bolesti i od straha:

U ime Allaha, Milostivog Samilosnog, Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite. (Kur'an, 23: 108) Ja se utječem od Tebe Svemilos­nom, ako se Boga bojiš. (Kur'an, 19: 18) Ja tražim podršku kod Sveču­jnog i Svevidećeg Allaha od tvog sluha i tvog pogleda, i tražim zaštitu u moći Allahovoj od tvoje moći. Ti nemaš nikakvih moći nad tim i tim, si­nom toga i toga, nad njegovim potomstvom, njegovim imetkom, i njego­vom porodicom. Ja povlačim između tebe i njega veo poslanstva, putem kojeg su se oni krili od faraonovih nasrtaja, sa Džibrilom na tvojoj desnoj strani i Mikailom na tvojoj lijevoj strani, i Muhammedom – mir i bla­goslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – i sa Uzvišenim Alla­hom koji te zasjenjuje. Allah čuva njega, njegovo potomstvo, njegov imetak i njegovu porodicu od šejtana. Što god da je Uzvišeni Allah želio, to nema moći ni snage osim kod Svemoćnog Allaha. O Allahu, njegova dobrostivost neće dosegnuti Tvoju strpljvost dokle god on ne postigne na­jveći stupanj iz Tvoje Moći. Ti si najuzvišeniji Vladar i najbolji Poma­gač. Allah te čuva i tvoje potomstvo, o ti, takav i takav, tako ti Onoga koji je zaštitio svoje prijatelje, neka je blagoslov Božiji na Muhammeda i na njegov Ehli-bejt.’ Zapiši ajet o Aršu (tronu), (Kur’an 2:255) Potom piši: ‘Nema moći niti snage osim kod Allaha, Najuzvišenijeg, Moćnog. Nema utočišta osim kod Allaha. Allah nam je dovoljan, i On je najbolji Zaštitnik.’

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori