Smrtna agonija

Al-Ahwas ibn Muhammed prenio je od Abd al-Rahmana ibn Abu Nedžrana, od Ibn Isaa, od Hariza ibn Abdullaha al-Sidžistanija, da je Imam al-Baqir – mir neka je na nj – rekao:

“Kada posjećujete bolesnika koji trpi smrtne bolove, recite mu: ‘Uči sedam puta ovo i Allah će ti olakšati tvoju muku: Tražim utočište u Al­laha, Moćnog, Gospodara moći i veličanstvenog Arša, od svakog zakrčenja krvnih sudova i od zla vatre koja bukti. Potom ga poduči ri­ječima izbavljenja.’ Rekoh: ‘O sine Allahova Poslanika, koje su to riječi iz­bavljenja.’ On odgovori: ‘Nema boga osima Allaha, Mudrog. Nema boga osim Allaha, Najuzvišenijeg, Premoćnog. Slava neka je Allahu, Gospodaru sedam Nebesa i Gospodaru sedam Zemalja i onoga što je u njima i što je između njih i što je pod njima, i Gospodaru moćnog Pri­jestolja. Slava Allahu, Gospodaru svjetova. Potom ga pomaknite na mjesto na kojem je on klanjao i molio. On će odmah osjetiti poboljšanje i veliku olakšicu, voljom Uzvišenog Alaha.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori