Pred porod

Sa'd ibn Mihran prenio je od Muhammeda ibn Sadaqa, od Muham­meda ibn Sinana al-Zahirija, od Junus ibn Zabyana, od Muhammed ibn Ismaila, od Džabir ibn Jezida al-Yu'fija, koji je rekao:

“Došao je čovjek iz Benu Umejje Abu Džaferu, mir neka je na nj. On je bio vjernik iz Benu Umejje familije, ali koji je gajio simpatije prema Ehli-bejtu. On je rekao: ‘O sine Allahova Poslanika, moja robinja je pred porođajem, a ja nemam djece, stoga moli Allaha da mi podari sina.’ Imam zamoli: ‘O Allahu, podari mu zdravog muškog potomka.’ Tada Imam reče: ‘Kada ona uđe u mjesec porođaja, zapiši joj suru Al-Qadr, i traži zaštitu za nju i za ono što je u njenom trbuhu ovom umotanom do­vom – premazanom miskom i šafranom. Potom properi zapis i daj joj da pije tu vodu i pošpricaj tom vodom njene genitalije.’

Dova je sljedećeg sadržaja: ‘Tražim zaštitu za moje novorođenče u ime Allaha, u ime Allaha: I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i ut­vrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada pris­luškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići.’ (Kur'an, 72:8-9) Zatim reci: ‘U ime Allaha, u ime Allaha, tražim utočište u Allaha Svečujnog, Sveznajućeg, od prokletog šejtana – ja i ti i moja kuća i svi pripadnici moje kuće. Svi mi smo u Allahovom okrilju i u Allahovoj zaštiti, pod Alla­hovim skrbništvom i u području Njegove sigurnosti i Njegovog ču­vanja.’

Potom prouči dvije sure za traženje zaštite (Al-Feleq i Al-Nas) i počni sa surom Al-Fatiha i Al-Ihlas. Iza toga prouči: Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti? I neka je uzvišen Al­lah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o Njemu, pred Gospodarom svojim račun će polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci: Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji! (Kur'an, 23:115-118) Da ovaj Kur'an kak­vom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili(Kur'an, 59:21), i do kraja ove sure.

Potom reci: ‘Propali su i prognani su oni koji se natječu sa Allahom i njegovim Poslanikom. Preklinjem te, o kućo i vi koji ste u njoj, sa sedam imena i sedam meleka koji dolaze i spuštaju se između Nebesa i Zemlje, koji su zaklonjeni od ove žene i onoga što je u njenom stomaku, tražim zaštitu od svakog uplitanja džinna i krađe njihove, bilo kakvog dodira ili svjetleće pojave uzrokovane od čovjeka ili džinna.’ Kada on završi ovu dovu, treba reći: ‘Ja mislim u ovoj dovi na toga i toga, njegovu ženu i di­jete, njihov stan, njihovu kuću.’ Neka potom imenuje sebe, svoje bo­ravište i svoju kuću, svoju ženu i svoje dijete. Neka također kaže sljedeće: ‘Žena toga i toga, sin toga i toga; njegov sin taj i taj, sin toga i toga. Ovo je mudrije i bolje za njeg i ja jamčim da njegova žena i nje­govo dijete neće biti dodirnuti nikakvom vesvesom i da neće imati men­talnih poteškoća niti ludosti, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori