Lepra i bjelina očiju

Abd al-Aziz ibn Abd al-Džabbar prenio je od Davuda ibn Abd al- Rahmana, od Junusa, koji je rekao:

“Pojavilo mi se bjelilo u očima te sam otišao Abu Abdillahu – mir neka je na nj – i požalio mu se na to. On je rekao: ‘Očisti se i klanjaj dva rekata namaza i izgovori: O Allahu,  Milostivi, Samilosni, o Svečujni, o ­Uslišatelju dova, o Davaoče blagoslova. Podari mi dobro Ovog i Onog svi­jeta, zaštiti me od zla Ovog svijeta i zla Onog svijeta, ukloni od mene moju nevolju, jer su me ove stvari uznemirile i ožalostile.’” Junus je rekao: “Učinio sam to kako me on podučio i Allah je uklonio moju te­gobu od mene. Slava neka je Allahu.” Od Abu Abdillaha se prenosi – mir neka je na nj – da je rekao: “Stavi svoju ruku na bolno mjesto i reci: ‘O Davatelju zdravlja i Uklanjatelju bolesti, podari mi zdravlje i spasi me od bolesti.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori