Bolna slezena

Muhammed ibn Abdullah ibn Mihran al-Kufi prenio je od Ejjuba, od Omera ibn Šimra, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao:

“O sine Allahova Poslanika, obavio sam hadždž i odlučio sam da ti se obratim na mom povratku, jer imam bolnu slezenu. Moli za mene da oz­dravim!” Ali ibn Husejn je odgovorio: “Allah te zaštitio od toga, pa mu zahvaljuj. Kada te snađe bol, zapiši ovaj ajet, a potom to umiješaj u ša­fran sa vodom Zemzema i pij to. Uzvišeni Allah izvući će bol iz tebe, jer On kaže: Zovite “Allah” ili zovite “Milostivi”, a kako Ga god budete zvali, Njegova imena su najljepša. Ne izgovaraj Kur'an na sav glas kada namaz obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga. I reci: “Hvaljen neka je Allah koji sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema or­taka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći” – i hvaleći Ga veličaj. (Kur'an, 17: 110-111)

Zapiši sljedeće na parčetu gaze i prikači to na tvoju lijevu ruku. Drži to sedam dana i bol će popustiti:

ﻰﺳ بﺤﺤ ﺭ  ﻩ ﺭﺻ  ﷲ  ﺢﺣ  ﻰﺣﻤﻭ  ﻪﻠ  ﻞ  ﻢﺮﻜ  ﻢﺪ  ﺡ  ﺡ ﺲ ﺲ ﺲ  ﻻ

ﻓﻮﻋﺴﻤ  ﺍﻭﻴﻤﺍ  ﺍﻭﺑ وﻫ  ﺱ  ﺭﺻﻳ  ﻝﺤ  ﺡ  ﺂﻬﻨﻋ  ﻦﺍ ﻚﻫ  ﻪﺒ  ﻩﺮﺸﻋ  ﺕﺤﺠﺤ

Ahmed ibn Jezid prenio je od Ibn Sahafa al-Kufija, od Musa ibn Džafera – mir neka je na nj – od Es-Sadiqa – mir neka je na nj, od Baqira – mir neka je na nj – da je rekao:

“Jedan od njegovih sljedbenika požalio se Imamu Baqiru na bol u slezeni, on ga je liječio sa svim dostupnim lijekovima, ali se bol pove­ćavala svaki dan, sve dok nije dospio do praga smrti. Baqir mu je kazao: ‘Kupi komad poriluka i isprži to u pročišćenom arapskom puteru. Daj to nekome koga muče bolovi. Ako taj to učini, bit će, ako Bog da, izlije­čen.’”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori