Količina sevaba za svaku bolest

Abu Atab nam je prenio od Muhammeda ibn Halafa – mislim da nam je to isto prenio Husejn ibn Bistam – od Al-Wašša, od Abdullah ibn Si­nana, od Muhammed ibn Sinana, od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Jedna besana noć vjerniku u nevolji jednaka je godini dana mo­litve.”

Prenosi se od Džafera ibn Muhammeda – mir neka je na nj – od Ali ibn Husejna – mir neka je na nj – od njegova oca – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Čuo sam od Allahova poslanika, mir neka je na njega i njegovu porodicu, da kaže: ‘Jedna noć groznice briše grijehe od godinu dana.’”

Ovim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Sinana donosi se sljedeće kazivanje:

“Bio sam u Meki i skrivao sam nešto što niko nije znao osim Allaha Uzvišenog. Kada sam stigao u Medinu, pozvao sam Abdullaha ibn Sadika – mir neka je na nj – on me je pogledao i potom rekao: ‘Traži Allahov oprost za to što si skrivao i nisi objelodanio.’ Kazao sam: ‘Tražio sam Allahov oprost.’ On (Abdullah ibn Sinan) je kazao: ‘Srednja vena na mojoj nozi je natekla.’ Kada sam se poselamio sa njim (Es Sadikom) – to je bilo prije nego mi je vena otekla – on mi je rekao: ‘Koga god pogodi patnja pa se on strpi, Allah ga obdari nagradom kao za hiljadu šehida.’” Abdullah ibn Sinan je rekao: “Kada sam stigao do druge faze u mom povratku, moja vena je otekla i moja patnja se protegla mje­secima. Kada sam obavio hadždž sljedeće godine, pozvao sam Abu Abdil­laha – mir neka je na nj – i rekao mu: ‘Moli Allaha za lijek za moju nogu.’ Rekao sam mu da me noga puno boli, a on je odgovorio: ‘Nema problema za ovu nogu, nego daj mi tvoju zdravu stopu i Allah će te izli­ječiti.’ Tako sam ja ispružio svoju drugu stopu, i on je molio Allaha za njeno ozdravljenje. Kada sam ustao i poselamio se sa njim i krenuo nazad, moja vena je otekla i na zdravoj stopi, pa sam kazao: ‘Tako mi Al­laha, on me nije izliječio, nego mi je prouzročio novu patnju.’ Bolovao sam tri noći, da bi mi uzvišeni Allah podario ozdravljenje i pokazao da je njegova dova bila korisna.”

A ta dova glasi:

“U ime Allaha Blagog i Milostivog. O moj Bože, molim Te Tvojim čistim savršenim i najuzvišenijim imenom, putem kojeg, ko god da Ti se obrati, Ti mu se odazivaš, i ko god Te njime pozove, Ti mu odgovaraš, uz blagoslov Muhammedu i njegovoj porodici – izliječi bol u mojoj glavi, popravi moj sluh, moj vid, moj stomak, moju poleđinu, moje ruke, moje stope, moje tijelo i sve moje organe i udove. Zacijelo si Ti Milostiv, i Tvoja moć nadilazi sve.”

On je također kazao:

“Al-Khazzaz al-Razi je prenio od Faddala, od Abana ibn Osmana, od Abu Hamze al-Thumalija, od Al-Baqira, mir neka je na nj, od Emir al-­mu'minina, mir neka je na nj, koji je rekao: “Koga god snađe bol u nje­govu tijelu, neka dovom zatraži utočište kod Boga na sljedeći način: ‘Utje­čem se moći Allahovoj i Njegovoj veličini koja nadvladava sve stvari. Tražim zaštitu za sebe kod Onoga koji obdržava nebesa. Tražim zaštitu za sebe kod Onoga sa Čijim imenom ništa ne može nauditi. Tražim zaštitu za sebe od Onoga Čije ime je blagoslov i lijek.’ Ako on bude molio ovom dovom, nikakva bolest ili belaj mu ne mogu nauditi.”

Ali ibn Ibrahim al-Wasiti prenio je od Mahbuba, a on od Muham­meda ibn Sulejman al-Awdija, a on od Abu al-Džaruda, a on od Abu Ishaqa, od Al-Harisa al-A'wara, koji je rekao:

“Požalio sam se Emir al-mu'mininu, mir neka je na nj, na bol i patnju u mom tijelu. Kazao je: ‘Kada bilo koga od vas pogodi bolest, neka izgovara: U ime Allaha, neka je njemu slava, i neka je blagoslov Allahov na Poslanika i njegovu porodicu, utječem se moći Allahovoj od zlih posljedica onoga što me je snašlo, a Njegova moć nadvladava sve što On hoće.’ Ako neko bude učio ovu dovu, Allah će mu ukloniti tegobu ako to On bude htio.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori