Poniznost (tevadu’)

Poticanje na poniznost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema vrijednosti bez poniznosti.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolji u robovanju Bogu je onaj ko je ponizan, a na visokom je položaju.“[2]

Poniznost i uzdizanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, poniznost uzdiže visoko onoga ko je ponizan, pa budite ponizni i Bog će vas visoko uzdići!“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga ko se u poniznosti spusti za jedan stepen Bog će uzdići za jedan stepen, sve dok ga tako ne uzdigne među one na najvišim stepenima.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao hazreti Aliju, mir s njim: „O Ali, Boga mi, kada bi ponizni bio na dnu bunara Bog Svevišnji bi mu sigurno poslao vjetar koji će ga uzdići iznad dobrih u vladavini zlih.“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-fevaid, sv. 1, str. 55.

[2] A‘lamu-d-din, str. 337, predaja 15.

[3] El-Kafi, sv. 2, str. 121, predaja 1.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 110, predaja 5721.

[5] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 326, predaja 2656.

Pitanja i odgovori