Jabuka

Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Halafa, od Al-Wašša Husejna ibn Alija ibn Sinana, da je Džafer ibn Muhammed – mir neka je na nj – rekao: “Kad bi ljudi znali kakvo je dobro u jabukama, oni bi svoje bolesti liječili samo njima.”

Ibrahim ibn Muhammed prenio je od Zur'a, od Sam'a, sljedeće kazivanje: “Upitao sam Imama Sadika – mir neka je na nj – o bolesniku koji je žudio za jabukom koja mu je bila zabranjena.” On je odgovorio: “Slo­bodno dajte jabuke onima koji imaju groznicu, jer nema ništa efikasnije od njih.”

Džabir ibn Omer al-Sahsaki prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Ejjuba ibn Faddala, od Muhammeda ibn Muslima, koji je rekao:

“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Kada bi ljudi znali kakvog dobra ima u jabukama, liječili bi svoje bolesnike samo njima. Zacijelo, to je najbrži način da se okoristi srce, naročito njegovo lu­čenje.’”

Od Abu Basira se prenosi da je rekao: “Čuo sam Al-Baqira – mir neka je na nj – da kaže: ‘Kada želite jesti jabuke, prvo udišite nosom nji­hov miris, a potom ih pojedite. Ako to budete činili, svaka bolest bit će ­odstranjena iz vašeg tijela i svaka bolest uzrokovana vjetrovima će se povući.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori