Posjećivanje oboljelog i dova za njega

Ahmed ibn Muhammed ibn Abdullah al-Kufi prenio je od Ibrahima ibn Mejmuna, od Hammada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – od svojih čistih djedova, mir neka je na njih, da je jedan od njih rekao:

“Nema vjernika koji posjeti svog oboljelog prijatelja i kaže mu: ‘Tražim zaštitu u Allaha Moćnog, Gospodara Veličanstvenog Prijestolja, od zla svakog nateklog i zakrčenog krvnog suda i od zla vatre koja ­bukti’, a da mu Allah to neće ukloniti.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori