Gluhoća

Hannan ibn Džabir al-Filistini prenio je od Muhammeda ibn Alija, od Ibn Sinana, od Ammara ibn Merwana, od Al-Munhala, od Džabira, od Imama Abu Džafera Muhammeda ibn Alija – mir neka je na nj – koji je rekao da mu se čovjek požalio na gluhoću. Abu Džafer je rekao: “Pređi svojom rukom preko uha i prouči:

Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je ono stra­hopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugog boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, On je Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvo­rac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na Nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. (Kur'an 59:21-24)

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori