Porođajna dova

Isa ibn Dawud prenio je od Musa ibn al-Kasima, od Al-Mufaddala ibn Omera, od Abu al-Zebyana, od Imama Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Napišite ove ajete na papir za trudnu ženu kada je ona pred samim porođajem, tada će ona izbjeći velike mučnine i tegoban porođaj. Omo­tajte lagahno traku oko tog zapisa i nemojte to vezati. Napišite: Zar ne znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi ras­komadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (Kur'an, 21:30) I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da odraste li­jepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. ‘Odakle ti ovo, o Merjema?’ – on bi upitao, a ona bi odgovorila: ‘Od Allaha, Allah onoga koga On hoće opskrbljuje bez muke.’ Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj, podari mi od sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!’ I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja ra­dosnu vijest: rodit će ti se Jahja koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.’ ‘Gospodaru moj,’ – reče – ‘kako ću imati sina, kad me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?’ – ‘Eto tako’, reče On, ‘Allah čini što On hoće.’ ‘Gospodaru moj,’ zamoli on, ‘daj mi neki znak!’ ‘Znak će biti’– reče – ‘što tri dana s ljudima nećeš govoriti, osim znakovima. I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!’ I kada meleki rekoše: ‘O Mer­jema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!’ To su nepoznate vi­jesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kad su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali” (Kur'an, 3:37-44) A na dan kada oni ugle­daju ono čime im se prijeti, pričinit će im se kao da su samo časak dana ostali! Ovo je obznana! A zar će biti uništeni do ljudi raspusni! (Kur'an,46:35) I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova Gospodaru svome pohrliti. (Kur'an 36:51)

Napišite na pozadini papira ove ajete:“A njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino os­tali” (Kur'an, 79:46) Pričvrstite taj zapis na njen struk kada se ona porodi, nemojte to odmah skinuti.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori