Blud i njegove posljedice

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Napisano je u Tevratu: ‘Ja sam Allah, usmrćujem ubice i uskraćujem opskrbu bludnicima.” (El-Kafi, sv. 5, str. 554.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Šest posljedica sustignut će bludnika, tri na Ovom svijetu i tri na Budućem. Na Ovom svijetu to su odlazak svjetlosti lica, siromaštvo i ubrzanje dolaska smrti, a na Budućem srdžba Gospodara, teško polaganje računa i vječni boravak u Vatri.” (El-Kafi, sv. 5, str. 541.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “O ljudi, ne činite blud, jer će i vaše žene učiniti isto. Kako vi postupate tako će se i prema vama postupati.” (El-Kafi, sv. 5, str. 554.) (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 14.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko prigrli ženu koja mu nije dozvoljena bit će okovan zajedno sa šejtanom u lance od vatre i obojica će biti bačeni u Vatru.”

Imam Sadika, a.s., kaže: “Sve pri čemu čovjeku poteče sperma je blud.” (El-Kafi, sv. 5, str. 541.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Proklet je, i opet proklet je onaj koji opći sa životinjama.” (El-Kafi, sv. 2, str. 270.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Lezbejstvo je blud.” (Kenzu-l-‘ummal, sv. 5, str. 316.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori