Četiri puta približavanja Allahu u Kur'anu

Dova je jedan od najznačajnijih puteva koje je Uzvišeni Allah odredio za Svoje robove, a koji ih vodi do Njega. Uzvišeni je u Kur'anu pojasnio četiri puta približavanja Njemu, između svih drugih puteva spomenutih u Kur'anu i sunnetu.
Od Ebu Abdullaha Sadika, a.s., prenose se sljedeće riječi: “Četiri su stvari u čovjekovu korist, a ne na njegovu štetu:

1. vjerovanje i zahvalnost, jer Uzvišeni kaže:  Allah vas neće kazniti ako budete zahvalni i ako budete vjerovali. (En-Nisa’, 147)

2. traženje oprosta (istigfar), jer On, Uzvišeni, kaže: A Allah ih neće kazniti dok si ti među njima, i Allah ih neće kazniti dok god oni oprosta traže! (El-Enfal, 33)

3. dova, jer On, Uzvišeni, kaže: Reci: ‘Moj Gospodar ne bi vam nikakvu pažnju poklanjao da nije vaše dove!’” (El-Furkan, 77)   

Muavija ibn Vehb kaže da mu je Ebu Abdullah Sadik, a.s., rekao: “O Muavija! Kome tri stvari budu date, druge tri mu neće biti uskraćene: kome bude data dova, data mu je i uslišanost, kome bude data zahvalnost Allahu, dato mu je i uvećavanje blagodati, a kome bude dato pouzdavanje u Allaha, dato mu je dovoljno, jer Uzvišeni Allah u Svojoj knjizi kaže:  A ko se na Allaha osloni, On mu je kao pomagač dovoljan! (Et-Talak, 2)
I kaže: A ako vi budete zahvaljivali, Mi ćemo vam još povećati! (Ibrahim, 6) Pozovite Me, Ja ću vam se odazvati!” (El-Mu'min, 60)  

Abdullah ibn Velid el-Vesafi prenosi sljedeće riječi Ebu Abdullaha Sadika, a.s.: “Tri su stvari uz koje ništa ne može nauditi: dova u nedaćama, traženje oprosta nakon grijeha i zahvala za blagodati!”  
Ovo bi bili neki putevi povezivanja s Allahom, s tim što je njihov broj mnogo veći, među kojima su i tevba (pokajanje od grijeha), zatim strah i strahopoštovanje, ljubav i čežnja za Allahom, nada, zahvalnost, iskanje oprosta itd.
Tako veza s Allahom treba biti uspostavljena u skladu sa ovim putevima, jer islam ne drži ispravnom teoriju o postojanju samo jednog vida veze s Bogom.
Dova se smatra jednim od najznačajnijih sredstava veze s Allahom i obraćanja Allahu.
A to je opet zbog toga što ljude ništa ne navodi da pribjegnu Allahu kao što ih navode njihove potrebe i njihovo siromaštvo. Stoga dova predstavlja najšira vrata veze i povezanosti s Allahom.
Od Imama Zejnul-Abidina, a.s., prenose se sljedeće riječi iz dove u praskozorje:

“Hvala Allahu Kojeg dozivam kad god to poželim za svoje potrebe i s Kojim se osamljujem kad god to poželim za svoje tajne, bez posrednika, pa mi On ispunjava moje potrebe!”

Izvor: Muhhamed Mehdi El-Asifi, Dova u baštini Poslanikove porodice, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2011., sa arapskog preveli: Adnan Mešanović, Samed Jelešković, Mustafa Prljača

Pitanja i odgovori