Berzah

Pred njima će Berzah biti sve do dana kada će oživljeni biti.[1]

Imam Sadik, mir s njim: “Tako mi Allaha, plašim se za vas zbog Berzaha.” Prenosilac kaže: “Pitao sam: ‘Šta je Berzah?’” Imam odgovori: “Kabur, od trenutka smrti do Sudnjega dana.”[2]

Duše vjernika u Berzahu

Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Duše vjernika su u džennetskim odajama, hrane se svojom hranom, piju svoje piće, obilaze jedni druge i pritom govore: ‘Gospodaru naš, neka nastupi Sudnji dan da udijeliš ono što si nam obećao!’”[4] 

Duše nevjernika u Berzahu

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista su duše nevjernika u džehennemskoj vatri, izložene su njoj i govore: ‘Naš Gospodaru, neka nam ne nastupi Sudnji dan i ne udijeli ono što si nam obećao i ne spoji posljednjeg našega sa prvim!’”[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Mu'minun, 100 (Pogledati: Ali ‘Imran, 169, 171; El-Mu'minun, 99–100; Gafir, 11).

[2]Nuru-s-sekalejn, 3/554/124.

[3] Ali ‘Imran, 169.

[4]El-Mehasin, 1/285/562.

[5]El-Bihar, 6/270/127.

Pitanja i odgovori