Imena u islamu

U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog

Po kur’anskom kazivanju, Allah je Adema, a.s., podučio imenima svih stvari, što mu je dalo prednost u odnosu na ostala stvorenja. Nije čudo da ime postoji od početka postojanja čovjeka na Zemlji, jer ono predstavlja znak kojim je ljudsko biće obilježeno i po kojem se raspoznaje među ljudima.

Teško je i zamisliti međusobnu komunikaciju i život ljudi bez imena, jer je ono usko vezano za čovjeka, njegov život i njegovo postojanje. Stoga islam predlaže muslimanima da svojoj djeci nadijevaju lijepa imena. To je jedno od temeljnih prava koje dijete ima kod svojih roditelja.

Prenosi se da je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Vi ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva, zato nadjenite svojoj djeci lijepa imena.” Iz navedenog hadisa jasno se uočava da osoba svoje ime nosi na oba svijeta, što ukazuje na važnost ozbiljnog pristupa nadijevanju imena. Hadis nedvosmisleno naređuje davanje lijepih imena djeci, odnosno imena koja imaju lijepo značenje. Uz ovu opću naredbu da se nadijevaju lijepa imena islam je ljudima postavio nekoliko pravila koja se moraju ispoštovati prilikom nadijevanja imena:  

1. Ime treba biti lijepo, sa lijepim značenjem, da ne bi smetalo djetetu kada odraste i stasa.

2. Ime ne smije svojim značenjem upućivati na obožavanje nekoga drugog osim Allaha.  

3. Ime svojim značenjem ne treba upućivati na veličinu ili veličanstvo i neutemeljeno uzdizanje čovjeka.

Lijepo je nadijevati imena vjerovjesnika i dobrih ljudi da bi se sačuvao spomen na njih i da bi ih ljudi slijedili u dobru.

Pripremio: Arman Berberac

Pitanja i odgovori