Univerzalna ljudska prava

Univerzalna ljudska prava: proučavanje i komparacija islamskog i zapadnog pravnog sistema djelo je Mohammada Takija Dža‘farija, velikog znalca i stručnjaka u ovoj i brojnim drugim znanostima. On je prvi učenjak koji je – baveći se proučavanjem ljudskih prava na Zapadu i u islamu, rezultati čega se mogu vidjeti u njegovoj raspravi “Komparacija u dva univerzalna sistema; ljudska prava sa stanovišta islama i Zapada” – pored uobičajenih prava na Zapadu, govorio o novim pravima i branio ta nova prava nazvana “islamskim ljudskim pravima”. Koncipiranje ovih prava i njihovo deriviranje iz islamskih tekstova u cijelosti je plod njegovih vlastitih zalaganja.

Ovo svoje bavljenje pitanjima ljudskih prava u islamu Dža‘fari je uporedio sa pregnućem članova Islamske konferencije koji su, nakon višegodišnjeg istraživanja s namjerom da pripreme dokument pod nazivom “Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima sa stanovišta islama”, 1986. godine pripremili tekst javnosti predstavljen na Konferenciji u Teheranu 1989. godine. Autor je analizirao i proučio taj tekst Deklaracije i dao preko dvadeset napomena, koje su uglavnom bile prihvaćene. Ukupni rad Konferencije i istraživanja vezana za nju bili su mu povod da iznova analizira i prouči rasprave o deklaraciji ljudskih prava sa stanovišta islama i Zapada, koje je petnaestak godina prije toga koncipirao. Potom je rezultate tih rasprava uredio u formi knjige koju Fondacija “Mulla Sadra” u BiH s velikim zadovoljstvom stavlja na raspolaganje čitalačkoj publici u Bosni i Hercegovini i šire.

Pitanja i odgovori