Odnosi među sudovima i njihovi propisi

Kako  među pojmovima, tako i među sudovima postoje različiti odnosi. Relacija koja vlada između dvaju sudova na način da iz istinitosti jed­noga nužno slijedi neistinitost drugoga, i obrnuto, da iz neistinitosti jed­noga slijedi istinitost drugoga, naziva se kontradikcija (تناقض). Naprim­jer, dokazivanjem istinitosti bilo kojeg od sljedećih dvaju sudova: “Svaki čovjek je razumno biće”, i “Neki ljudi nisu razumno biće”, nužno se doka­zuje neistinitost drugog, jer je nemoguće da oba suda budu istinita ili neistinita.

Uvjeti kontradikcije

Da bi postojala kontradikcija među dvama pojmovima ili dvama su­dovima, tj. da relacija između njih bude takve prirode da se ne mogu niti združiti niti izuzeti dvije strane, potrebno je da bude ispunjeno osam uvjeta. Ako bilo koji od njih ne bude ispunjen, kontradikcija se dokida. Među logičarima je otprije bilo poznato da kontradikcija ima osam uvjeta, međutim, Mulla Sadra na ovih osam pridodaje i deveti uvjet – jed­instvo predikacije.

Jedinstvo subjekta (وحدت موضوع)

Između sudova: “Hasan je budan”, i “Hasan nije budan”, postoji kontradik­cija budući da im je subjekt isti. Međutim, ako bi drugi sud glasio: “Husejn nije budan”, kontradiktoran odnos prestaje važiti jer ne postoji jedinstvo subjekta.

Jedinstvo predikata (وحدت محمول)

Zato što je u sudovima: “Danas je petak”, i “Danas nije petak” predikat isti, i zato što je prvi sud afirmirajući, a drugi negirajući, oni su kon­tradiktorni jer je nemoguće da oba suda budu istinita za isti dan. Među­tim, ako bi predikati bili različiti, npr. da drugi sud glasi: “Danas nije ponedjeljak”, kontradiktoran odnos bi prestao važiti.

Jedinstvo uvjeta (وحدت شرط)

Između sudova: “Hasan će biti uspješan pod uvjetom da se trudi”, i “Hasan neće biti uspješan pod uvjetom da se trudi”, postoji kontradikcija jer imaju iste uvjete. Međutim, promjenom uvjeta prestaje njihova kon­tradiktornost, kao kada bi drugi sud nakon promjene uvjeta glasio: “Hasan neće biti uspješan pod uvjetom da bude lijen.”

Jedinstvo odnosa (وحدت اضافه يا نسبت)

Ako analiziramo subjekt i predikat u odnosu na istu referencu, kao što je to broj šest u sljedećim primjerima: “Broj tri je pola od šest”, i “Broj tri nije pola od šest”, između ovih dvaju sudova uspostavljen je odnos kon­tradikcije. Međutim, ako bi drugi sud glasio: “Broj tri nije pola od se­dam”, u tom slučaju kontradikicija bi bila dokinuta, jer ne postoji jedin­stvo reference.

Jedinstvo cjeline i dijela (وحدت كلّ و جـزء )

Jasno je da su sudovi: “Vrat je dio čovjeka”, i “Vrat nije dio čovjeka” kon­tradiktorni. Međutim, ako bi drugi sud glasio: “Vrat nije cio čovjek”, kontradiktornost iščezava, jer u tom slučaju prvi sud razmatra dio, a drugi cjelinu.

Jedinstvo potencijalnog i aktivnog stanja dva suda (وحدت قوّة و فعـل)

Između sudova: “Hasan je potencijalno doktor”, i “Hasan potencijalno nije doktor”, postoji kontradikcija. Ako bi drugi sud glasio, “Hasan ak­tivno nije doktor”, kontradiktoran odnos prestaje vrijediti, jer se u prvom sudu govori o potencijalnom, a u drugom o aktivnom stanju.

Jedinstvo mjesta (وحدت مـكان)

Sudovi: “Hasan je učitelj u Sarajevu”, i “Hasan nije učitelj u Sarajevu”, su kontradiktorni. Međutim, sudovi: “Hasan je učitelj u Sarajevu”, i “Hasan nije učitelj u Mostaru”, nisu, jer se odnose na dva različita mjesta i oba mogu biti istinita.

Jedinstvo vremena (وحدت زمـان)

Kontradiktornost vrijedi i između sudova: “Danas je toplo”, i “Danas nije toplo.” Međutim, među sudovima: “Danas je toplo”, i “Sutra neće biti toplo”, kontradiktornost ne postoji, jer se izriču za dva različita vremena.

Jedinstvo predikacije (وحدت حمل)

Između sudova: “Partikularija primarnom esencijalnom predikacijom jeste partikularija”, i “Partikularija primarnom esencijalnom predikaci­jom nije partikularija” postoji kontradikcija. Međutim, između sudova: “Partikularija primarnom esencijalnom predikacijom nije partikularija”, i “Partikularija ustaljenom tehničkom predikacijom jeste partikularija”, kon­tradikcija ne postoji.

Izvor: Akbar Eydi, Islamska logika, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori