Porodica

Podizanje porodice

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Šta sprječava vjernika da ima porodicu, možda će ga Bog darivati djetetom koje će Zemlji dati vrijednost riječima: ‘Nema boga, osim Boga!'“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nije podignuta nijedna zgrada u pokornosti Bogu (islamu) draža Bogu od sklapanja braka.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zasnivajte porodicu jer je to bolje za vašu opskrbu!“[3]

Želja za djetetom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Želite dijete i nastojte da ga imate jer je ono radost oka i veselje srca.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kuća bez djece je bez blagoslova.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Miris djeteta je od mirisa Dženneta.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Dijete je plod srca; ono je uzrok strahovanja, tvrdičluka i žalosti.“[7]

Vrijednost dobrog djeteta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čovjekovu sreću spada dobro dijete.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, dobro dijete je cvijet od džennetskog cvijeća.“[9]

Vrijednost kćeri

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U sreću žene spada da njezino prvorođeno dijete bude djevojčica.“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Miris djeteta je jedan od mirisa Dženneta; ne voli kćeri, osim vjernik.“[11]

Uvažavanje ženske djece među djecom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko ode na pazar i kupi poklon koji odnese svojoj porodici isti je kao onaj koji nosi milostinju siromasima; neka započne od ženskih prije nego od muških, jer ko razveseli žensko kao da je oslobodio roba od potomaka Ismaila, ko obraduje sina kao da je zaplakao iz strahopoštovanja prema Bogu, a ko zaplače iz strahopoštovanja prema Bogu, uvešće ga Bog u bašče džennetskog uživanja.“[12]

Osuda nevoljenja kćeri

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne mrzite kćeri jer su one zaista druželjubive, mile.[13]

U djelu Kitabu men la jahduruhu-l-fakih stoji: „Vjerovjesnik, s.a.v.a., je obradovan kćerkom pa je pogledao u lica svojih drugova i na njima prepoznao neprijatnost te je upitao: ‘Šta je vama? Ona je miris koji mirišem, a njezina opskrba je u Boga!'“[14]

 

 Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

 [1] El-Fakih, sv. 3, str. 382, predaja 4340.

[2] El-Fakih, sv. 3, str. 383, predaja 4343.

[3] El-Kafi, sv. 5, str. 329, predaja 6.

[4] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 480, predaja 1665.

[5] El-Firdevs, sv. 5, str. 359, predaja 8435.

[6] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 6, str. 82, predaja 5860.

[7] Musnedu Ebi Ja‘la, sv. 2, str. 10, predaja 1028.

[8] El-Kafi, sv. 6, str. 3, predaja 11.

[9] El-Kafi, sv. 6, str. 3, predaja 10.

[10] El-Dža‘ferijjat, str. 99.

[11] El-Firdevs, sv. 2, str. 272, predaja 3263.

[12] Sevabu-l-a‘mal, str. 239, predaja 1.

[13] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 6, str. 134, predaja 17378.

[14] El-Fakih, sv. 3, str. 481, predaja 4693.

Pitanja i odgovori