Sejjid Muhammed Dževad Veziri

Profesor Sejjid Muhammed Dževad Veziri rođen je 15. 6. 1956. u Mešhedu. U Komu prolazi sve stepene tradicionalnog islamskog sveučilišta (hoze ilmijje) do razine idžtihada. Uporedo s tim, uspješno okončava univerzitetsko obrazovanje doktorskom disertacijom o temi Ekonomija u tefsiru “El-Mizan”. Autor je nekoliko knjiga, prevodilac niza djela s arapskog na perzijski jezik, a objavio je i veći broj naučnih članaka u časopisima. Trenutno obnaša funkciju dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Komu.

Boraveći u Bosni i Hercegovini, pobrao je simpatije onih koji su imali priliku slušati njegova nadahnuta predavanja, koja su nalazila put do srca slušalaca, o čemu najbolje svjedoči knjiga koja je pred vama.

Pitanja i odgovori